Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.fluffouterwear.com.

§1 DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

 1. Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Klient jako kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę;
 2. Cena Jednostkowa Towaru lub Usługi – cenę ustaloną za jednostkę określonego Towaru lub Usługi, których ilość lub liczba są wyrażone w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach;
 3. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta;
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć ze Sklepem Umowę Sprzedaży;
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualne konto Klienta, uruchomione na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta;
 8. Koszyk – oznacza narzędzie, przy pomocy którego Klient wskazuje Towary przeznaczone do ewentualnego zamówienia i ich liczbę. Koszyk może pozwalać Klientowi na korzystanie również z innych usług lub narzędzi;
 9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Konsument – Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 11. Newsletter – oznacza elektronicznie rozsyłane Klientom przez Sklep informacje na temat Towarów i Sklepu, w szczególności dotyczące przecenionych Towarów, konkursów, zapowiedzi nowych Towarów i innych kwestii dotyczących Sklepu i jego działalności;
 12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
 13. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 14. Sklep lub Sklep internetowy – Sklep internetowy www.fluffouterwear.com prowadzony przez Jarosława Makowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Soliss Jarosław Makowski, z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Szwejka 36, 20-713 Lublin, NIP: 7122747063, REGON: 061348804, adres korespondencyjny Sklepu: ul. Szwejka 36, 20-713 Lublin, adres email: hello@fluffouterwear.com, numer telefonu: +48733850618.
 15. Sprzedawca – oznacza Jarosława Makowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Soliss Jarosław Makowski, z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Szwejka 36, 20-713 Lublin NIP: 7122747063, REGON: 061348804, adres korespondencyjny Sklepu: ul. Szwejka 36, 20-713 Lublin.
 16. Strona internetowa lub Serwis internetowy – oznacza stronę internetową, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy, tj. stronę prowadzoną pod następującym adresem: www.fluffouterwear.com;
 17. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 18. Towar lub Produkt – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w Sklepie;
 19. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 20. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 21. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2022 roku o prawach konsumenta;
 23. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 24. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać ze Sklepu;
 25. Zamówienie – oznacza ofertę zakupu Towaru umieszczonego w Koszyku, którą Sklepowi składa Klient.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu – określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 3. Sklep umożliwia nabywanie Towarów poprzez Sklep internetowy prowadzony pod adresem: www.fluffouterwear.com.
 4. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli danego Towaru.
 6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.
 7. Klient Sklepu zobowiązany jest do:
  1. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego;
  2. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulamin.
 8. W celu korzystania ze Sklepu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem (minimalne wymagania techniczne):
  1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do Internetu;
  3. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna,
  4. aktywne konto pocztowe (aktywny adres email),
  5. włączona obsługa plików cookies oraz skryptu Java.
 9. Bezpośredni kontakt z obsługą Sklepu jest możliwy telefonicznie pod numerem tel. +48733850618 lub mailowo pod następującym adresem: hello@fluffouterwear.com. Sklep nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem wskazanych w niniejszym ustępie środków porozumiewania się na odległość.
 10. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zakłóceń, w tym przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej, niedozwolonego działania osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu Internetowego z urządzeniem końcowym i systemem informatycznym Klienta.
 12. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy, gdyż większość towarów wykonywana jest ręcznie, z wyjątkowych materiałów. Sprzedawca informuje, iż mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie produktów.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu, w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jak i również ich modyfikacji.

§3 USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto Klienta, w ramach którego gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta;
  2. interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
  3. formularz kontaktowy;
  4. umożliwienie Klientom przeglądania i odczytywania treści udostępnianych przez Usługodawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  5. Newsletter.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem Usługi Newslettera świadczonej na warunkach określonych w ustępach poniżej. Wszystkie wymienione w ust. 1 powyżej Usługi są Usługami bezpłatnymi dla Klienta, tj. Klient z tytułu świadczenia przez Usługodawcę usług nie ponosi jakichkolwiek opłat.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwianiu Użytkownikom Serwisu Internetowego wysłania wiadomości do Usługodawcy za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem ww. formularza kontaktowego.
 5. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy zapisali się do tej usługi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Klient w każdym momencie może zrezygnować ze świadczenia na jego rzecz usługi Newslettera, klikając link z rezygnacją, zawarty w wysyłanej każdorazowo w ramach Newslettera wiadomości email.
 6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 7. Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację usługi w postaci otrzymywania Newsletteru poprzez wypełnienie formularza na stronach internetowych Sklepu, za pośrednictwem którego Klient wyrazi zgodę na:
 8. otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 9. gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych (Klient w każdej chwili będzie mógł taką zgodę wycofać, co oznaczać będzie złożenie przez Klienta rezygnacji z usługi Newslettera);
 10. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia Klientowi m. in.  składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta, śledzenie historii Zamówień, edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta. Klient ma możliwość złożenia żądania usunięcia Konta w formie mailowej pod adresem: hello@fluffouterwear.com. W przypadku złożenia takiego żądania przez Klienta Konto zostanie usunięte w terminie 14 Dni Roboczych od dnia doręczenia Usługodawcy takiego żądania.
 11. Dane osobowe Klientów przechowywane przez Usługodawcę lub Sklep, to wyłącznie dane podawane podczas rejestracji (*hasła przechowywane są w postaci zaszyfrowanej bez możliwości odszyfrowania) oraz dodatkowe adresy dodane w koncie klienta lub podczas zamówienia.
 12. Sklep i Usługodawca nie przechowują danych płatniczych, np. danych kart płatniczych Klientów podawanych na stronie podczas składania zamówienia (przy płatności kartą na stronie). Ponadto, wszystkie dane wprowadzane przez klientów na naszej stronie są szyfrowane certyfikatem SSL. Od początku istnienia, nasz sklep umożliwia klientom wgląd oraz edycję wszystkich swoich danych osobowych w koncie klienta.

§4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz wygenerowania rachunku, tj. danych niezbędnych do złożenia zamówienia u Sprzedawcy.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia rachunku.
 6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi, w celu zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zostanie pokazane na stronie Sklepu, na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat ten jest potwierdzeniem otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towarów przez Klienta.
 8. W szczególnych przypadkach ilość Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.
 9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 11. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego kanału kontaktu bezpośredniego, udostępnionego przez Sklep internetowy i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych (PayPal lub Płatnosci24) lub płatność nie została uiszczona w określonym czasie.
 13. Złożenie zamówienia (poprzez dodanie Towarów do Koszyka, a następnie ich opłacenie) jest równoznaczne ze złożeniem Sklepowi oferty nabycia Towaru. Sklep może według własnego wyboru przyjąć taka ofertę lub ją odrzucić (anulować).
 14. Przyjęcie oferty złożonej przez Klienta jest skuteczne w momencie przesłania drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail) potwierdzenia zawarcia umowy, tym samym potwierdzając przyjęcie zamówienia – zgodnie z § 4 pkt 9 Regulaminu. W przypadku odrzucenia oferty złożonej przez Klienta, Sklep prześle droga elektroniczną informacje o jej odrzuceniu oraz dokona zwrotu opłaty na rachunek bankowy, z którego została dokonana.
 15. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wysokiej ceny Towaru, Sklep może zastosować szczególny tryb składania zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie do zapłacenia zaliczki warunkującej złożenie zamówienia. O konieczności uiszczenia zaliczki Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia. Usługodawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w Regulaminie.
 16. Sklep może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§5 DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, wskazany podczas składania zamówienia, to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą firm spedycyjnych DHL i UPS. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to maksymalnie 10 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie czas realizacji Zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sklep nie realizuje dostaw metodą “za pobraniem”.
 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pojawieniu się koncie Sklepu w wybranym systemie płatności (PayPal, Dotpay, transakcje kartą kredytową przeprowadzone za pośrednictwem Dotpay lub Stripe, przelew bankowy) uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.
 5. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić w szczególności kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

§6 SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

 1. Cena danego Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich, a w angielskiej wersji ceny Towarów podawane są w Euro.
 3. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Sklep umożliwia dokonywanie płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayPal, Dotpay lub przelew bankowy przed dostawą. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności z uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.
 5. Dostępne formy płatności:
  1. Płatności za pośrednictwem PayPal, Dotpay oraz PayPo
  2. Transakcje kartą kredytową przeprowadzone za pośrednictwem Dotpay lub Stripe
  3. Przelew bankowy bezpośrednio na konto firmowe Fluff w mBanku (przed wykonaniem płatności za zamówienie tą metodą prosimy o kontakt mailowy):
   FLUFF, ul. Szwejka 36, 20-713 Lublin, NIP: 712-274-70-63
   Numer rachunku bankowego: PL 81 1140 2004 0000 3702 7689 6217

§7 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, GWARANCJA, ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Sklep jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta. W takim wypadku stosuje się odpowiednie przepisy Rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 2 i 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 9. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 10. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 13. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 14. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 15. W celu rozpoczęcia procesu reklamacji Towaru z uwagi na jego niezgodność z Umową prosimy o kontakt pod adresem hello@fluffouterwear.com oraz o pobranie i wypełnienie formularza reklamacji (Pobierz Formularz reklamacji), który wraz z towarem, należy odesłać pod adres: Fluff Warehouse, Aleja Kraśnicka 215A, 20-718 Lublin, tel. 733850618
 16. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 17. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 18. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest odesłanie Towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wraz z Formularzem zwrotu stanowiącym dokument potwierdzający odstąpienie od umowy (Pobierz Formularz zwrotu) na adres: Fluff Warehouse, Aleja Kraśnicka 215A, 20-718 Lublin, tel. 733850618
 19. Towar podlegający zwrotowi posiada oryginalnie wszyte metki oraz listwę zabezpieczającą; jest nieużywany i czysty, pozbawiony zapachu.
 20. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.
 21. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
 22. Koszty przesyłki dotyczące zwrotu/wymiany Towaru pozostają po stronie Klienta. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
 23. Towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu posiada Gwarancję, jeżeli tak wynika z oświadczenia złożonego przez producenta Towaru lub Sprzedawcę, w szczególności, jeżeli wynika to z oświadczenia gwarancyjnego dołączonego do Towaru. Jeżeli do Towaru dołączone jest oświadczenie gwarancyjne, to oświadczenie określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRZETWARZANIE DANYCHY OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  1. realizacji na rzecz Klientów usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w Regulaminie,
  2. realizacji Zamówień,
  3. działalności marketingowej Sklepu
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów w celu działalności marketingowej Sklepu odbywa się za dobrowolną zgodą Klienta.
 4. Sklep przetwarza również dane osobowe Klientów w zakresie, który jest dopuszczalny na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności dla celów ochrony uzasadnionego interesu Sklepu przed działaniem Klientów lub innych osób na szkodę Sklepu.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. W wypadku Zamówienia Towaru z wysyłką na Adres dostawy, Sklep może przekazać odpowiednie dane osobowe Klienta przewoźnikowi.
 7. Świadczenie Klientom usług przez Sklep i sprzedaż Towarów może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych, podanych przez Klienta, do państw trzecich. Klient wyraża życzenie, aby Sklep przekazywał do państw trzecich powyższe dane, o ile przekazywanie odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i jest celowe do świadczenia usług przez Sklep i sprzedaży Towarów Klientom.
 8. Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Klientów.
 9. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są̨ do korzystania ze stron internetowych Sklepu.
 10. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają̨ zrozumieć́, w jaki sposób Użytkownicy korzystają̨ ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić́ ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest Soliss Jarosław Makowski, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Szwejka 36, 20-713 Lublin NIP 712-274-70-63. Adres korespondencyjny Sklepu: ul. Szwejka 36, 20-713 Lublin.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.
 4. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 7. Sprzedawca informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38C, 20601 Lublin, https://ihlublin.pl/ email: sekretariat@ihlublin.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
 9. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.
 10. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.
 11. Do Umowy Sprzedaży zawieranej przez Klienta zamawiającego towary do innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej niż kraj siedziby Sprzedawcy zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Konsumentowi oprócz uprawnień określonych przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, przysługiwać będą również prawa i roszczenia wobec Sprzedawcy przewidziane przez prawo kraju jego pochodzenia.