RAMOWY REGULAMIN ROZDAŃ

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady i warunki przeprowadzenia oraz udziału w rozdaniach (dalej: „Rozdania”).
2. Szczegółowe warunki przeprowadzenia konkretnego rozdania zamieszczone są w ogłoszeniu rozdania (dalej: „Ogłoszenie o rozdaniu”)
3. Organizatorem Rozdania są:
a. Sandra Sienkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sandra Sienkiewicz –
wspólnik spółki cywilnej „Berries&Co. Spółka Cywilna” (adres stałego miejsca
wykonywania działalności gospodarczej: ul. Ludwika Rydygiera 11 lok. 214, 01-793
Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP: 7792352295,
numer REGON 142507460 oraz
b. Sarah Kisielewska-Falkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sarah
Kisielewska-Falkowska – wspólnik spółki cywilnej „Berries&Co. Spółka Cywilna” (adres
stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Jana Karola Chodkiewicza 10
lok. 63, 02-593 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP:
5482456993, numer REGON 147046985,
– prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą „Berries&Co.
Spółka Cywilna” (adres spółki cywilnej: ul. Zelwerowicza 44, 02-928 Warszawa), wpisanej do
Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, posiadającej NIP 7010517464, numer REGON 362910109 (dalej:
„Organizator”).
4. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących Rozdania możliwy jest za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem: shop@berriesandco.pl
5. Rozdania mogą być organizowane przy współpracy z podmiotami trzecimi (dalej: „Partner”).
6. Rozdanie jest przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku – Kodeks cywilny.
7. Rozdanie nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.
8. Warunkiem uczestnictwa w Rozdaniu jest uprzednie zapoznanie się z postanowieniami
Regulaminu oraz Ogłoszenia o rozdaniu i akceptacja wszystkich ich postanowień.
9. Informacja o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników stanowi
Załącznik do Ogłoszenia o Rozdaniu.

§ 2. Ogłoszenie o Rozdaniu

1. Każdorazowo Organizator publikować będzie Ogłoszenie o Rozdaniu, w wybranych przez niego
mediach społecznościowych, na swojej stronie internetowej lub na dedykowanej stronie
internetowej.
2. Ogłoszenie o rozdaniu będzie zawierać takie informacje jak m.in.:
a. nazwa Rozdania,
b. termin przeprowadzenia Rozdania, wraz z datą i godziną jego zakończenia,
c. sposób wzięcia udziału w Rozdaniu oraz zasady wykonania zadania (dalej: „Zadanie”),
d. dane Organizatora oraz ewentualnych Partnerów,
e. określenie nagród w Rozdaniu (dalej: „Nagrody”) oraz podmiotu, który je sponsoruje,
f. kryteria wyboru zwycięzców Rozdania,
g. termin oraz miejsce publikacji wyników Rozdania,
3. O ile Ogłoszenie o Rozdaniu nie wskazuje inaczej, do Rozdania stosują się postanowienia
niniejszego Regulaminu. W zakresie w jakim Ogłoszenie o Rozdaniu stanowi inaczej niż
postanowienia Regulaminu stosuje się postanowienia Ogłoszenia o Rozdaniu.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Rozdaniu

1. Udział w Rozdaniu jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnikiem Rozdania (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) najpóźniej w ostatnim dniu trwania Rozdania ukończyła 18 lat;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d) w relacji z Organizatorem posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
e) zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i Ogłoszenia o rozdaniu oraz zaakceptowała wszystkie ich postanowienia.
3. Udział w Rozdaniu w imieniu osoby trzeciej jest niedopuszczalny.
4. W Rozdaniu nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie
ich rodzin (wstępni, zstępni i rodzeństwo) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
5. W ramach Rozdania zabronione jest tworzenie treści:
a) o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo;
b) o charakterze politycznym lub publicystycznym;
c) wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;
d) zawierających treści pornograficzne;
e) pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm;
f) propagujących przemoc;
g) obrażających uczucia religijne;
h) naruszające dobra osobiste osób trzecich oraz przysługujące im prawa własności intelektualnej.
6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału Rozdaniu lub odmówić przyznania mu nagrody
wskazanej w Ogłoszeniu o Rozdaniu, w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub
niekompletnych danych i informacji wymaganych przez Regulamin lub Ogłoszenie o Rozdaniu,
naruszenia przez Uczestnika jakichkolwiek postanowień Regulaminu lub Ogłoszenia o Rozdaniu.

§ 4. Zadanie

1. Rozdanie trwa przez okres wskazany w Ogłoszeniu o Rozdaniu.
2. Zadanie polega na wykonaniu czynności określonych w Ogłoszeniu o Rozdaniu.
3. Zadanie może być wykonane wyłącznie w okresie trwania Rozdania. Zadanie wykonane poza
okresem trwania Rozdania nie będzie brane pod uwagę przez Organizatora.
4. Zadanie musi być rezultatem własnej twórczości Uczestnika i nie może zawierać treści wskazanych
w § 2 ust. 5 Regulaminu.
5. Każdy Uczestnik może wykonać Zadanie wyłącznie jednokrotnie. Wielokrotne wykonanie Zadania
jest zabronione i skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Rozdania.
6. Zmiana wykonanego Zadania jest zabroniona i skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Rozdania.
7. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Rozdaniu poprzez złożenie Organizatorowi
oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik
może przesłać Organizatorowi pod jeden z adresów wskazanych § 1 ust. 4 Regulaminu. Rezygnacja
z udziału w Rozdaniu nie wpływa na udzieloną przez Uczestnika Licencję, o której mowa w § 6
Regulaminu.
8. Oceny Zadań dokona Organizator, biorąc przy tym pod uwagę kryteria wskazane w Ogłoszeniu o
Rozdaniu.
9. Wyniki Rozdania zostaną opublikowane w terminie i w sposób określony w Ogłoszeniu o Rozdaniu.
10. Decyzje Organizatora w przedmiocie wyłonienia zwycięzców Rozdania są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.

§ 5. Nagrody

1. Po dokonaniu oceny Zadań, Organizator wyłoni spośród ich autorów zwycięzców Rozdania,
w sposób zgodny z postanowieniami Ogłoszenia o rozdaniu.
2. Zwycięzca Rozdania otrzyma Nagrodę określoną w Ogłoszeniu o Rozdaniu.
3. Każdy ze zwycięzców otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną o wartości 10% wartości nagrody
rzeczowej, o której mowa w ust. 2 powyżej, przeznaczonej na uiszczenie przez Organizatora podatku
dochodowego. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty nagrody pieniężnej.
4. Zwycięzca Rozdania może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
5. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju.
6. Zwycięzca Rozdania nie może przenieść praw z wygranej Nagrody na osoby trzecie.
7. Warunkiem odbioru Nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę Rozdania (w sposób określony w
Ogłoszeniu o Rozdaniu) swojego imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego położonego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Rozdania.
8. Organizator dokonuje wysyłki Nagrody pod adres pocztowy podany przez zwycięzcę Rozdania w
terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
9. Zwycięzca Rozdania traci prawa do Nagrody w przypadku uchybienia warunkom wskazanym w
niniejszym Regulaminie, w szczególności niepodania Organizatorowi adresu pocztowego w terminie
wskazanym w przywołanym postanowieniu.
10. Nagrody nieodebrane oraz Nagrody, których wydanie cofnięto na skutek wystąpienia okoliczności
wskazanych w ust. 9 powyżej, pozostają do dyspozycji Organizatora, który może postanowić o ich
przyznaniu innym, wybranym przez siebie Uczestnikom. W przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym in fine, do Uczestników wybranych przez Organizatora stosuje się postanowienia
Regulaminu dotyczące zwycięzców Rozdania.

§ 6. Licencja

1. W momencie przesłania wykonania Zadania, Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi
licencji na jego wykorzystanie (dalej: „Licencja”).
2. Licencja ma charakter niewyłączny i uprawnia Organizatora do korzystania z Zadania na
następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym
formacie;
b. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez publikację na profilach
Organizatora oraz Partnerów w mediach społecznościowych oraz na stronach
internetowych Organizatora oraz Partnerów;
c. wykorzystywanie w ramach działań reklamowych, promocyjnych lub markeqngowych.
3. Licencja uprawnia Organizatora do dokonywania opracowań Zadania oraz korzystania z takich
opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej.
4. Organizator może wykonywać uprawnienia wynikające z Licencji na terytorium Polski oraz
wszystkich pozostałych państw świata.
5. Licencja zostaje udzielona na czas 5 lat, po upływie których ulega przedłużeniu na czas
nieoznaczony.
6. Organizator albo Uczestnik może wypowiedzieć Licencję przedłużoną na czas nieoznaczony z
zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 lata, ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego.

§ 7. Reklamacje

1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje co do sposobu przeprowadzania Rozdania.
2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać:
a. imię i nazwisko Uczestnika;
b. adres do korespondencji;
c. dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji.
3. Reklamacje mogą być składane nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników
Rozdania. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej doręczenia do stałego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora.
4. Pisemnej odpowiedzi na reklamację Organizator udziela nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej
otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.
5. Reklamacje niezawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w ust. 2 powyżej lub złożone
po upływie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Organizator pozostawia bez rozpoznania.

§ 8. Zmiana Regulaminu

1. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu lub Ogłoszenia o Rozdaniu w przypadku:
a. niemożności przeprowadzenia Rozdania w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn
niezależnych od Organizatora, których wystąpienia nie mógł on przewidzieć nawet przy
zachowaniu należytej staranności;
b. zmiany przedmiotu działalności Organizatora lub Partnera;
c. decyzji Organizatora o wprowadzeniu bardziej korzystnych dla Uczestników warunków
udziału w Rozdaniu;
d. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do
aktualnego stanu prawnego.
2. Zmiana Regulaminu nie może skutkować pogorszeniem sytuacji Uczestników.
3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie jego
zmienionej wersji w miejscu pierwotnej publikacji, co najmniej 7 dni przed dniem wejścia zmian
w życie.
4. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Ogłoszenia o Rozdaniu poprzez opublikowanie
jego zmienionej wersji w miejscu pierwotnej publikacji, co najmniej 3 dni przed dniem wejścia
zmian w życie.
5. Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może zrezygnować z udziału w Rozdaniu
do momentu ogłoszenia jego wyników poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o
rezygnacji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik może przesłać
Organizatorowi pod jeden z adresów wskazanych § 1 ust. 4 Regulaminu. Rezygnacja z udziału w
Rozdaniu z powodu zmiany Regulaminu skutkuje wygaśnięciem udzielonej przez Uczestnika
Licencji.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Organizator informuje, że Rozdania nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani
przeprowadzane przez serwisy mediów społecznościowych lub inne podmioty, niewymienione w
Ogłoszeniu o Rozdaniu ani z nimi związany. Uczestnik zwalnia serwisy mediów społecznościowych
oraz inne podmioty, niewymienione w Ogłoszeniu o rozdaniu z wszelkiej odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Rozdania.
2. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 6.11.2023r.