PROJEKT 1
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy SOLISS JAROSŁAW MAKOWSKI poprzez promocję marki FLUFF w ramach Branżowego Programu Promocji dla Mody Polskiej.

Cel projektu: promowanie produktów branży MODA POLSKA dla sektora odzieżowego, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Planowane efekty projektu:
– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 490 200.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 416 670.00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-06-0001/18-01
Beneficjent: Soliss Jarosław Makowski

PROJEKT 2
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej polskiej marki produktowej FLUFF

Cel projektu: Realizacja projektu pod tytułem ,,Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej polskiej marki produktowej FLUFF” ma na celu wypromowanie oferowanej marki produktowej oraz budowę jej konkurencyjności.

Planowane efekty projektu:
– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 444 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 377 400,00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-06-0010/19-02
Beneficjent: Soliss Jarosław Makowski